Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

VNÚTORNÝ PORIADOK, PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽIAČOK

V ŠKOLSKOM INTERNÁTE PRI SZŠ SV. BAZILA VEĽKÉHO

 

    1. Školský internát (ďalej len ŠI) je súčasťou SZŠ sv. Bazila Veľkého. Metodické vedenie spadá do

        kompetencie    riaditeľky školy.

    2. Výchova žiačok sa realizuje v duchu kresťanskej etiky a je pokračovaním výchovného    procesu školy.  

        Ubytovanie mimo ŠI je možné len vo výnimočných prípadoch (blízki príbuzní) a to so súhlasom riaditeľky

        školy.

    3. Žiačky v zariadení ŠI používajú kresťanský pozdrav Sláva Isusu Christu

       alebo Pochválený buď Ježiš Kristus.

    4. Žiačky sa majú voči vychovávateľkám a ostatným zamestnancom ŠI správať slušne a zdvorilo.

 

PRÁVA  UBYTOVANÝCH  ŽIAČOK

1. Žiačky majú možnosť aktívneho a otvoreného dialógu s vychovávateľkou.

2. Žiačky majú možnosť prekonzultovať svoje osobné problémy s kňazom.

3. Žiačky majú možnosť aktívne sa zúčastňovať na sv. Liturgiách a na kresťanskom živote v ŠI.

4. Žiačky sa majú právo s akoukoľvek otázkou, alebo prosbou obrátiť na svoju  vychovávateľku

    resp. na vedúcu ŠI (t.j. riaditeľku SZŠ sv. Bazila Veľkého).

5. Žiačky majú právo na odpočinok a voľný čas.

6. Žiačky môžu využívať knižnicu, spoločenskú a počítačovú miestnosť v ŠI.

7. Žiačky majú právo používať posteľné prádlo ŠI.

8. Žiačky majú právo na slobodu prejavu, pričom sa ich názorom -  najmä tým, ktoré sa dotýkajú ich osoby –

    musí venovať patričná pozornosť. Pritom však musia byť rešpektované práva  a povesť iných  a chránený

    verejný poriadok, zdravie iných a morálka.

9. Žiačky majú právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom, psychotropnými látkami a fajčením.

 

POVINNOSTI  UBYTOVANÝCH  ŽIAČOK

1.  Príchod žiačok do ŠI je v nedeľu do 20.30 hod. V prípade, že študentka príde neskôr ako v uvedenom

     čase, (do 20.30 hod.) alebo v pondelok ráno, tak to rodič oznámi vychovávateľke.

2.  Odchod domov k rodičom je v piatok do 15.00 hod. Je potrebné zanechať v izbách poriadok, pozatvárať

     okná, tiež zamknúť dvere a kľúče odovzdať na vrátnicu ŠI. V týždni môžu žiačky cestovať len na

     písomnú žiadosť rodiča, alebo ak to telefonicky oznámi. Žiačkam nie je dovolené zostať v internáte v  

     sobotu a v nedeľu.

3.  Neodporúča sa mať u seba väčšiu sumu peňazí. Peniaze za internát, alebo na iné účely žiačky

     odovzdávajú vychovávateľkám, pri nedodržaní tohto bodu, vychovávateľka nezodpovedá za stratu

     peňazí.

4.  Žiačky majú venovať náležitú pozornosť svojim osobným veciam, v prípade straty nemajú nárok na

     úhradu stratenej veci. Po odchode zo ŠI majú zamykať dvere svojich izieb.

5.  Na izbách, v študovni, v jedálni a spoločných priestoroch sú žiačky povinné udržiavať poriadok.

6.  Žiačky sú povinné šetrne zaobchádzať s inventárom a zariadením ŠI.

7.  V prípade poškodenia musí vzniknutú škodu uhradiť žiačka resp. jej rodič. V prípade nezistenia

     vinníka budú škodu hradiť obyvatelia izby, skupiny alebo celého ŠI. Nepovoľuje sa svojvoľne

     premiestňovať nábytok a lepiť plagáty. V prípade nedodržania tohto nariadenia budú škody

     napravené na vlastné náklady žiačky (lepenie plagátov – bielenie izby).

8.  Žiačky sa majú slušne obliekať. Nie sú dovolené  tetovania, piercing a odev, ktorý je v rozpore so

     zásadami kresťanskej morálky (krátke sukne, výstrihy, trička na ramienka). V tomto smere žiačky musia

     prijímať usmernenie zo strany vychovávateliek.

9.  Žiačky sú povinné prezúvať sa a odkladať si topánky do skriniek v šatni na prezúvanie. Pri 

     nedodržaní tejto povinnosti  uhradia za každé neprezutie poplatok 0,30.-€. (Z týchto poplatkov sa

     bude čerpať na odmeny pre tie žiačky, ktoré budú mať najlepší poriadok na izbách počas celého

     školského roka. )

10. V budove a  okolí ŠI  je prísne zakázané fajčiť (zákon NR SR č. 465/2005 Z.z.).  Nie je dovolené

      požívanie alkoholu, či iných omamných látok a prechovávanie nevhodných časopisov.

11. Žiačky nesmú navštevovať zariadenia, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Bez dozoru

      vychovávateľky je žiačkam dovolené zdržiavať sa mimo ŠI v letnom období do 20.00 hod a v zimnom  

      do 19.30 hod.  ŠI  sa zamyká o 20:00 hod.

12. Žiačky sú povinné dodržiavať predpísaný program dňa podľa denného poriadku. Počas povinnej

      študijnej doby od 16.00 hod. do 17.30 hod. nie sú dovolené návštevy, ani telefonáty. Taktiež v čase

      študijnej doby a po večierke musia byť vypnuté mobilné telefóny, notebooky a rádia! V tomto

      čase zachovávajú úplné ticho, pokoj a nebúchajú dverami.

12. Televíziu môžu žiačky sledovať iba zo súhlasom vychovávateľky a to v čase mimo študijnej doby. To isté

      platí pre internet.  V období pôstu sa v ŠI televízia nesleduje.   

13. Žiačky sú povinné odoberať celodennú stravu zabezpečenú ŠI , ktorú je potrebné zaplatiť do

     určeného dňa v mesiaci.  Nie je dovolené vynášať z jedálne taniere, príbory a poháre. Ak pri rannom

     bodovaní budú na izbách taniere atď. - poplatok 0,30 €,  ak budú neumyté prípadne s jedlom

     poplatok  0,50 €.

15. Žiačky sú povinné  šetriť elektrickú energiu, vodu, tiež dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany

     vlastného zdravia i spolubývajúcich a protipožiarne predpisy. Z tohto dôvodu nie je dovolené používať

     špirály, rýchlovariče a televízor na izbách.

16. V prípade konajúcich sa akcií v ŠI cez víkendy, sú žiačky povinné svoje veci uzamknúť do skrine, izbu

      upratať a pripraviť podľa pokynov vychovávateľky.

17. Ak žiačka pravidelne užíva lieky, resp. je alergická na nejaké lieky, alebo má zvláštnu pozornosť

      vyžadujúcu chorobu rodič / zákonný zástupca to musí ohlásiť vychovávateľke.

18. Ak v ŠI žiačka ochorie je potrebné ohlásiť to službu konajúcej vychovávateľke do 07:30 h., ak jej to

      zdravotný stav dovolí odcestuje domov sama, alebo pricestuje pre ňu jej zákonný zástupca. Žiačka v ŠI 

      môže dostať iba lieky proti bolesti a proti horúčke, ostatne lieky pre ňu zabezpečí rodič / zákonný

      zástupca.

19. Žiačka v každom prípade konzultuje so svojou vychovávateľkou:

  a) sa ak z vážnych dôvodov na písomné alebo telefonické požiadanie rodiča / zákonného   zástupcu  

      potrebuje vzdialiť zo ŠI.

  b) ak potrebuje ostať po vyučovaní v škole kvôli krúžkovej činnosti.

  c) ak po 21:30 hod sa potrebuje ešte učiť

20. Žiačka sa zúčastňuje  na rôznych akciách a podujatiach v ŠI  aj v rámci svojej skupiny.

21. Pri nedodržiavaní a hrubom porušení vnútorného poriadku ŠI a programu dňa

      sú nasledujúce disciplinárne opatrenia:

 a)   prvý priestupok – napomenutie skupinovou vychovávateľkou,

 b)   druhý priestupok – napomenutie vedúcou výchovy pred kolektívom a  oznámenie rodičom

        / zákonnému zástupcovi

 c)    tretí priestupok – pokarhanie riaditeľkou školy, oznámenie rodičom / zákonnému zástupcovi a

        podmienečné vylúčenie zo ŠI,

 d)   štvrtý priestupok – vylúčenie zo školy

           

 Tieto opatrenia platia za celé obdobie 4 rokov.

 Každý priestupok sa zapíše žiačke do osobného listu.

Zdroj: http://www.poradte.cz/spolecnost/25505-klih-bobtnani.html
Zdroj: http://www.poradte.cz/spolecnost/25505-klih-bobtnani.html
TOPlist